Ga naar hoofdinhoud
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

English version

Leveringscondities

Orderkosten webshoporders NL en BE

Orderkosten bij bestellingen tot € 100,-

€  4,50

Orderkosten bij bestellingen boven € 100.-

€  0,00

Additionele kosten voor zaterdaglevering (alleen in NL)

€  3,45

DHL aflevering voor 12.00 uur volgende dag

€ 27,90

Lengtepakketten (vanaf 1.20 meter) 

€ 47,50

Orderkosten overige orders binnen Nederland en België

Orderkosten bij bestellingen tot € 360,- 

€  9,70

Orderkosten bij bestellingen boven € 360.-

€  0,00

Additionele kosten voor zaterdaglevering (alleen in NL)

€  3,45

DHL aflevering voor 12.00 uur volgende dag

€ 27,90

Lengtepakketten (vanaf 1.20 meter) 

€ 47,50

Cargo/pallets

DHL pallet aflevering voor 11:00 uur volgende dag 

€ 35,25

Emballagekosten lengtezendingen in kisten

O.a.

Orderkosten buiten Nederland en België

Verzending

Ex Works Sliedrecht

Bankkosten buiten EU

€  30,00

Algemene leverings-, betalingsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden website V1.1 21042022

Algemene leverings-, betalingsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden website van Q Plus B.V. gevestigd te Sliedrecht

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Q Plus kvk inschrijvingnummer 23060919

1. ALGEMEEN

 1.  Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.
 2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Q Plus B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze Voorwaarden worden aanvaardt.
 5. Wanneer door Q Plus B.V. gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Voorwaarden toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Er kan nimmer enig recht worden ontleend op grond van het feit dat Q Plus B.V. deze Voorwaarden soepel heeft toegepast.

2. AANBIEDINGEN

 1. Alle door Q Plus B.V. gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Eventuele begrotingen, plannen, tekeningen, ontwerpen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven ten alle tijde het eigendom van Q Plus B.V. en moeten op eerste verzoek franco worden retour gezonden.
 3. De in het vorige lid genoemde bescheiden mogen zonder toestemming van Q Plus B.V niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
 4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Q Plus B.V. niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen na orderdatum aan de wederpartij ter kennis gebracht.
 5. Q Plus B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

3. OVEREENKOMST

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Q Plus B.V. eerst dàn tot stand nadat er een opdracht schriftelijk is aanvaard, respectievelijk wordt bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden slechts indien deze door Q Plus B.V. schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.
 4. Elke overeenkomst wordt door Q Plus B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Q Plus B.V. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
 6. Q Plus B.V. is bevoegd om, indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor een juiste uitvoering van de aan Q Plus B.V. verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
 7. De wederpartij is gehouden Q Plus B.V. tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.
 8. Enige schade die het gevolg is van het niet tijdig of niet volledig verstrekken van informatie of bescheiden en/of het verstrekken van onjuiste informatie komt voor rekening van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart Q Plus B.V. voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit deze door de wederpartij verstrekte informatie en bescheiden, waaronder alle kosten voor het voeren van verweer tegen dergelijke aanspraken.

4. PRIJZEN

 1. Tenzij anders vermeld zijn de door Q Plus B.V. vermelde prijzen a. gebaseerd op levering af magazijn Q Plus B.V. conform Incoterms 2010, met kostenverrekening conform jaarlijks te bepalen bedragen, b. exclusief B.T.W. en, in geval van export exclusief invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, c. exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, d. in Euro; bij acceptatie van orders in andere valuta worden eventuele koerswijzigingen doorberekend.
 2. In geval van ontijdig vermelde verhoging van één of meer van de kostprijs factoren is Q Plus B.V. gerechtigd om de verkoopprijs, na orderacceptatie, dienovereenkomstig aan te passen.

5. ANNULERING

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt tenminste 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, incl. gederfde winst.

6. LEVERING

 1. Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij.
 2. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Q Plus B.V. met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
 3. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte voor transport gereed staat.
 4. De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking direct bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Q Plus B.V. dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.
 5. Van eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn dient de wederpartij Q Plus B.V. onverwijld in kennis te stellen en op de afleverbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames of anderszins klachten dienaangaande niet meer in behandeling genomen en vervallen alle rechten van de wederpartij ten aanzien van dergelijke tekortkomingen.
 6. Q Plus B.V. is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
 7. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De afnemer heeft geen recht op vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van overschrijding van levertijd, op grond van welke oorzaak dan ook.
 8. Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij te harer beschikking opgeslagen, voor rekening en risico van de wederpartij.

7. TRANSPORT/RISICO

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Q Plus B.V. is verstrekt, door Q Plus B.V. bepaald.
 2. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico ten aanzien van transport, verzending, verpakking en dergelijke op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 3. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
 4. Q Plus B.V. is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.
 5. Wanneer een dergelijke vergoeding in rekening wordt gebracht, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

8. OVERMACHT

 1. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
 2. Q Plus B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade en evenmin gehouden tot nakoming van enige verplichting als de schade het gevolg is van overmacht of als Q Plus B.V. gehinderd wordt door overmacht.
 3. Indien naar oordeel van Q Plus B.V. de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 4. Is naar oordeel van Q Plus B.V. de overmachtssituatie van blijvende aard, dan is Q Plus B.V. gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst.
 5. Q Plus B.V. is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
 6. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

9. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Indien op tekeningen, ontwerpen en modellen en dergelijke, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens Q Plus B.V. zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten Q Plus B.V. onverminderd toe.
 2. Wederpartij garandeert Q Plus B.V. te allen tijde dat het gebruik van door wederpartij verstrekte gegevens of anderszins, Q Plus B.V. niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 3. De wederpartij vrijwaart Q Plus B.V. volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken van derden die jegens Q Plus B.V. worden ingesteld op grond van deze door de wederpartij verstrekte gegevens, waaronder alle kosten voor het voeren van eventueel verweer.

10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Q Plus B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook van de wederpartij of derden die verband houdt met (enig handelen of nalaten in het kader van) de tussen partijen gesloten overeenkomst, anders dan schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Q Plus B.V.
 2. Q Plus B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade van wie dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door gebruik van het geleverde, al dan niet in combinatie met andere (hulp)middelen, of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
 3. In alle gevallen is aansprakelijkheid van Q Plus B.V. beperkt tot direct geleden schade. Q Plus B.V. is nimmer gehouden indirecte schade van de wederpartij of derden te vergoeden zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, vertragingsschade, bedrijfsschade, gederfde winst en gemiste besparingen te vergoeden.
 4. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde geldt dat de aansprakelijkheid van Q Plus B.V. in alle gevallen beperkt is tot het totale bedrag van de betreffende order (exclusief BTW), met een maximum van € 10.000.
 5. De wederpartij zal Q Plus B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van welke aard dan ook van wie dan ook die direct of indirect verband houden met de tussen Q Plus B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst. De wederpartij is gehouden alle kosten van Q Plus B.V. voortvloeiend uit, dan wel samenhangend met dergelijke aanspraken, waaronder kosten voor het voeren van verweer tegen een dergelijke aanspraak, aan Q Plus B.V. te vergoeden.

11. RECLAMES

 1. Indien naar aanleiding van een in artikel 6 lid 4 en lid 5 genoemde controle door de wederpartij is gereclameerd geldt het hiernavolgende.
 2. Eventuele reclames worden door Q Plus B.V. slechts in behandeling genomen indien deze rechtstreeks en binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk Q Plus B.V. hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.
 4. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Q Plus B.V. in behandeling genomen.
 5. Indien de reclame door Q Plus B.V. gegrond wordt bevonden, is Q Plus B.V. uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 6. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
 7. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Q Plus B.V., onder door Q Plus B.V. te bepalen voorwaarden.
 8. Reclamering van waarneembare gebreken dient op straffe van verval van recht onverwijld na ontdekking doch uiterlijk binnen vijf dagen na levering onder opgave van redenen te geschieden. Reclamering van niet-waarneembare gebreken dient op straffe van verval van recht onverwijld doch uiterlijk binnen vijf dagen na ontdekking onder opgave van redenen te geschieden.
 9. Indien de reclame door Q Plus B.V. ongegrond wordt bevonden en de wederpartij zich niet met dit oordeel kan verenigen zullen partijen tezamen overgaan tot aanwijzing van een erkend keuringsinstituut dat tot herkeuring van het geleverde zal overgaan.
 10. Indien het keuringsinstituut vaststelt dat geleverde voldoet, is de wederpartij gehouden alle schade die Q Plus B.V. als gevolg van deze herkeuring heeft geleden te vergoeden, waaronder expliciet ook alle kosten verband houdende met de herkeuring.
 11. De wederpartij is, op straffe van verval van elke aanspraak jegens Q Plus B.V., gehouden de producten met betrekking waartoe is gereclameerd zorgvuldig te bewaren en deze onaangetast te laten totdat de keuring volledig is afgerond en deze op eerste verzoek van Q Plus B.V. en/of het keuringsinstituut ter beschikking te stellen.
 12. Rechtsvorderingen dienen binnen twaalf maanden na tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. In geval partijen tezamen zijn overgegaan tot aanwijzing van een erkend keuringsinstituut geldt een verkorte vervaltermijn van zes maanden die begint te lopen na het eindoordeel/-uitspraak van het keuringsinstituut.

12. GARANTIE

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, wordt op de door Q Plus B.V. geleverde zaken gedurende een nader overeen te komen periode garantie verleend. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
 2. De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
 3. De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.
 4. Vervangt Q Plus B.V. ter voldoening aan de garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Q Plus B.V.
 5. Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Q Plus B.V. niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Geleverde zaken blijven eigendom van Q Plus B.V., tot het moment waarop alle door Q Plus B.V., krachtens overeenkomst, verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
 2. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Q Plus B.V. gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten het recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.
 3. In de gevallen als genoemd in het vorige lid zal elke vordering van Q Plus B.V. op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
 4. Indien en zolang Q Plus B.V. eigenaar is van de zaken is de wederpartij niet gerechtigd deze te verkopen, te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, anders dan het gebruiken, in gebruik geven of (door)verkopen van de zaken in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening
 5. Tot zekerheid voor correcte betaling van al de vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Q Plus B.V. bovendien bezitloos pandrecht - door het ontstaan der vordering - op al die zaken waarin de door Q Plus B.V. geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.
 6. De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie door Q Plus B.V. gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.
 7. Indien en zolang Q Plus B.V. eigenaar van de zaken is, zal de wederpartij Q Plus B.V. onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer deze in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak op deze zaken wordt gemaakt en de beslaglegger/de partij die aanspraak maakt op deze zaken onverwijld en uitdrukkelijk wijzen op de (eigendoms)rechten van Q Plus B.V.

14. BETALING

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door Q Plus B.V. aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. De aangegeven valutadag op bank/giroafschriften van Q Plus B.V. is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 3. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Q Plus B.V. gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 4. Ingeval de wederpartij: a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd, b. komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden, c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt, d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, heeft Q Plus B.V. door het enkel plaatsvinden daarvan het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Q Plus B.V. verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

15. RENTE EN KOSTEN

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 3. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.
 4. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

16. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Q Plus B.V. en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van Q Plus B.V. is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

18. GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE (disclaimer)

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten gesloten via de website en/of webwinkel van Q Plus BV (www.qplus.nl, hierna te noemen website en eventuele andere websites beheert door Q Plus BV) en alle daar aan te treffen informatie.
 2. Hetgeen in deze bepaling is opgenomen geldt in aanvulling op de voorgaande bepalingen en doet niets aan deze bepalingen af.
 3. Door het bezoeken en gebruiken van de website aanvaardt de bezoeker de gebruiksvoorwaarden en verbindt zich ertoe zich aan deze gebruiksvoorwaarden te houden.
 4. De informatie op de website is bedoeld als informatie voor de klanten en leveranciers van Q Plus B.V. en andere geïnteresseerden. Q Plus B.V. doet haar uiterste best de inhoud van de website zo foutloos en zo actueel mogelijk te houden, toch kan het gebeuren dat er fouten of onjuistheden op een webpagina staan. Deze website bevat ook informatie van derden dan wel links naar websites van derden. Deze vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Q Plus B.V. en kunnen andere gebruiksvoorwaarden opleggen. Q Plus B.V. is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige onjuistheid, onvolledigheid, onbetrouwbaarheid of de kwaliteit van de informatie die op haar website en/of de sites en bronnen waarnaar wordt verwezen.
 5. Ondanks de technische inspanningen kan er geen garantie worden gegeven dat de website altijd en zonder storingen kan worden geraadpleegd. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend en Q Plus B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit onjuistheden op, of slecht functioneren van de website. Q Plus B.V. behoudt zich het recht voor de website of delen ervan op ieder moment en iedere wijze, zonder voorafgaande informatie, te wijzigen.
 6. Informatie zoals door Q Plus B.V. aangeboden op haar website is voor persoonlijk gebruik en kan alleen na schriftelijke toestemming worden gebruikt in publicaties van derden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of van delen ervan, zoals unieke vormgevingselementen (prijsmatrices), kan een inbreuk zijn op de intellectuele eigendomsrechten en patentaanspraken van Q Plus B.V.. Alle in de website voorkomende namen en merken zijn beschermd. De bezoeker erkent de auteursrechten en de intellectuele eigendomsrechten van de website en zal deze niet schenden.
 7. Het is de bezoeker niet toegestaan op enige wijze veranderingen aan de website dan wel haar informatie, dan wel aan de werkwijze ervan te maken (specifiek, dan wel met virussen). Bewuste, niet door Q Plus B.V. geautoriseerde, aanpassingen van buitenaf zullen tot rechtsvervolging leiden.
 8. Q Plus B.V. spant zich in om de website virusvrij te houden, maar kan dit niet garanderen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een eventuele virusverspreiding via haar website. De bezoeker verplicht zich ertoe alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter voorkoming van het uploaden dan wel downloaden van virussen op dan wel van de website van Q Plus B.V.
 9. Q Plus B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor gevolgschade ontstaan door het niet aankomen van elektronische berichtgeving zoals weborders of e-mails.
 10. De bezoeker kan inloggen middels een gebruikersnaam en een wachtwoord. De bezoeker verplicht zich ertoe deze alleen persoonlijk te gebruiken en niet aan derden bekend te maken. De bezoeker verplicht zich mee te werken aan het voorkomen van onbevoegde toegang. De rechten en mogelijkheden verbonden aan een gebruikersnaam en een wachtwoord zijn gekoppeld aan de bezoeker persoonlijk en zijn werkgever en vervallen direct indien de bezoeker een andere functie accepteert buiten dit bedrijf dan wel op andere wijze niet langer gerechtigd is inkopen voor zijn werkgever te maken. Misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en gemaakte schade hieruit voortvloeiend zullen op de bezoeker persoonlijk worden verhaald.
 11. Foutieve toepassingen van producten door technische keuzes gemaakt door de website bezoeker zonder advies van Q Plus B.V., zijn geheel voor rekening van de gebruiker en vallen buiten de normale productgaranties.
 12. Genoemde levertijden op de website zijn indicatief en nooit bindend.
 13. Q Plus B.V. heeft het recht om bezoekers toegang tot de website en/of aanverwante diensten te ontzeggen en op de ontzegging controle uit te oefenen. Bezoekers worden hierover met een motivatie schriftelijk geïnformeerd.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden versie 1.1 24-04-2022